Ketenanalyse 4.A.1

>>Ketenanalyse 4.A.1

Ketenanalyse 4.A.1

Ketenanalyse 4.A.1 2017-10-11T09:39:56+00:00

Voor een verdere beheersing van het energieverbruik en de CO2 uitstoot, is het essentieel dat naast de inventarisatie voor de eigen processen (scope 1 & 2) ook een beeld wordt gevormd van het energieverbruik/de uitstoot die in de waardeketen wordt veroorzaakt als afgeleide van de activiteiten van ASSET Rail (scope 3).

De waardeketen waar ASSET Rail deel van uitmaakt begint met het planologisch proces, waar toekomstvisie, prognoses over ontwikkeling van de samenleving op het gebied van populatie, bedrijvigheid, wonen en ruimtelijke spreiding, mobiliteit, tijdsbesteding en welvaart. Uitvloeisel van dit proces is het ontwikkelen van plannen op het gebied van huisvesting en ontsluiting via diverse modaliteiten. De volgende stap in de keten is het realiseren van de plannen door het (ver)bouwen van de infrastructuur, herinrichten van het landschap en woning- en kantorenbouw.

Na de bouw komt de gebruiksfase. In deze fase is ook het onderhoud aan de orde om tot een duurzame benutting van de gebouwde/ingerichte omgeving mogelijk te maken. Na de gebruiksfase volgt de sloopfase of wordt het object middels een renovatieproject weer gebruiksgeschikt gemaakt.

Binnen deze brede ketenbeschrijving is de mobiliteit via het spoor het werkgebied waarin ASSET Rail actief is, gericht op het kleinschalig onderhouden van de railinfrastructuur. ASSET Rail heeft haar scope 3 emissies beoordeeld en heeft hieruit geconcludeerd dat de volgende scope 3 categorieën voor het uitvoeren van de GHG ketenanalyses in aanmerking komen:
1. Uitstoot door het logistieke proces rondom het aanleveren van benodigde materialen (“transportation and distribution”).
2. Uitstoot door leveranciers/onderaannemers waarin ook aandacht voor de emissie die wordt gegenereerd door het gebruik van grondstoffen (“purchased goods and services “).

Door de opgedane ervaringen in de afgelopen tijd heeft ASSET Rail een vervolgketeninitiatief opgestart in samenwerking met voestalpine Railpro waarbij de volledige logistiek van het leveren van materialen en goederen wordt ingevuld door voestalpine Railpro. Hiermee wordt gestreefd naar een verdere  efficiëntieverbetering in de uitgevoerde/benodigde  transportkilometers.

In bijgaande documenten zijn de analyses opgenomen.

Downloads bij Ketenanalyse 4.A.1